โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 6 4 2 0 1 40
ร้อยละ 11.32 % 7.55 % 3.77 % 0.00 % 1.89 % 75.47 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 12 6 7 3 2 122
ร้อยละ 7.89 % 3.95 % 4.61 % 1.97 % 1.32 % 80.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 18 10 9 3 3 162
ร้อยละ 8.78 % 4.88 % 4.39 % 1.46 % 1.46 % 79.02 %

205 : 18 , 10 , 9 , 3 , 3 , 162...8.78 , 4.88 , 4.39 , 1.46 , 1.46 , 79.02 = 43 : 20.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98%

Powered By www.thaieducation.net