โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 7 6 0 4 0 35
ร้อยละ 13.46 % 11.54 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 4 6 0 6 0 129
ร้อยละ 2.76 % 4.14 % 0.00 % 4.14 % 0.00 % 88.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 11 12 0 10 0 164
ร้อยละ 5.58 % 6.09 % 0.00 % 5.08 % 0.00 % 83.25 %

197 : 11 , 12 , 0 , 10 , 0 , 164...5.58 , 6.09 , 0.00 , 5.08 , 0.00 , 83.25 = 33 : 16.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75%

Powered By www.thaieducation.net