โรงเรียนหนองไฮวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 10 2 6 0 0 29
ร้อยละ 21.28 % 4.26 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 61.70 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 8 22 0 1 82
ร้อยละ 4.24 % 6.78 % 18.64 % 0.00 % 0.85 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 0 14 0 1 53
ร้อยละ 4.23 % 0.00 % 19.72 % 0.00 % 1.41 % 74.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 18 10 42 0 2 164
ร้อยละ 7.63 % 4.24 % 17.80 % 0.00 % 0.85 % 69.49 %

165 : 15 , 10 , 28 , 0 , 1 , 111...9.09 , 6.06 , 16.97 , 0.00 , 0.61 , 67.27 = 54 : 32.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51%

Powered By www.thaieducation.net