โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 2
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 0 0 23 0 0 117
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.43 % 0.00 % 0.00 % 83.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 6 15 0 2 66
ร้อยละ 3.26 % 6.52 % 16.30 % 0.00 % 2.17 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 4 6 40 0 2 185
ร้อยละ 1.69 % 2.53 % 16.88 % 0.00 % 0.84 % 78.06 %

145 : 1 , 0 , 25 , 0 , 0 , 119...0.69 , 0.00 , 17.24 , 0.00 , 0.00 , 82.07 = 26 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94%

Powered By www.thaieducation.net