โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 3 3 0 0 19
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 14 5 27 3 0 80
ร้อยละ 10.85 % 3.88 % 20.93 % 2.33 % 0.00 % 62.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 18 8 30 3 0 99
ร้อยละ 11.39 % 5.06 % 18.99 % 1.90 % 0.00 % 62.66 %

158 : 18 , 8 , 30 , 3 , 0 , 99...11.39 , 5.06 , 18.99 , 1.90 , 0.00 , 62.66 = 59 : 37.34ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 37.34%

Powered By www.thaieducation.net