โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 24
ร้อยละ 17.14 % 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 14 8 20 4 0 80
ร้อยละ 11.11 % 6.35 % 15.87 % 3.17 % 0.00 % 63.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 20 10 23 4 0 104
ร้อยละ 12.42 % 6.21 % 14.29 % 2.48 % 0.00 % 64.60 %

161 : 20 , 10 , 23 , 4 , 0 , 104...12.42 , 6.21 , 14.29 , 2.48 , 0.00 , 64.60 = 57 : 35.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40%

Powered By www.thaieducation.net