โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 8 2 2 2 2 8
ร้อยละ 33.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 18 11 8 6 6 35
ร้อยละ 21.43 % 13.10 % 9.52 % 7.14 % 7.14 % 41.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 26 13 10 8 8 43
ร้อยละ 24.07 % 12.04 % 9.26 % 7.41 % 7.41 % 39.81 %

108 : 26 , 13 , 10 , 8 , 8 , 43...24.07 , 12.04 , 9.26 , 7.41 , 7.41 , 39.81 = 65 : 60.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19%

Powered By www.thaieducation.net