โรงเรียนชุมชนสามพร้าว (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
200
จำนวน(คน) 14 13 15 0 0 158
ร้อยละ 7.00 % 6.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 79.00 %
ระดับประถมศึกษา
483
จำนวน(คน) 16 17 50 0 0 400
ร้อยละ 3.31 % 3.52 % 10.35 % 0.00 % 0.00 % 82.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 683 คน
จำนวน(คน) 30 30 65 0 0 558
ร้อยละ 4.39 % 4.39 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 81.70 %

683 : 30 , 30 , 65 , 0 , 0 , 558...4.39 , 4.39 , 9.52 , 0.00 , 0.00 , 81.70 = 125 : 18.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 683 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30%

Powered By www.thaieducation.net