โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 12 0 3 0 0 17
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 53.13 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 11 2 4 2 0 79
ร้อยละ 11.22 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 80.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 23 2 7 2 0 96
ร้อยละ 17.69 % 1.54 % 5.38 % 1.54 % 0.00 % 73.85 %

130 : 23 , 2 , 7 , 2 , 0 , 96...17.69 , 1.54 , 5.38 , 1.54 , 0.00 , 73.85 = 34 : 26.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15%

Powered By www.thaieducation.net