โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 1 3 1 0 16
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 90.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 1 0 81
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 6.12 % 1.02 % 0.00 % 82.65 %

98 : 5 , 5 , 6 , 1 , 0 , 81...5.10 , 5.10 , 6.12 , 1.02 , 0.00 , 82.65 = 17 : 17.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35%

Powered By www.thaieducation.net