โรงเรียนบ้านคลองพระยา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 3 3 0 31
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 5 19 3 1 74
ร้อยละ 7.27 % 4.55 % 17.27 % 2.73 % 0.91 % 67.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 9 5 22 6 1 105
ร้อยละ 6.08 % 3.38 % 14.86 % 4.05 % 0.68 % 70.95 %

148 : 9 , 5 , 22 , 6 , 1 , 105...6.08 , 3.38 , 14.86 , 4.05 , 0.68 , 70.95 = 43 : 29.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05%

Powered By www.thaieducation.net