โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 22
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 4 2 11 3 1 20
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 26.83 % 7.32 % 2.44 % 48.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 5 5 14 4 1 42
ร้อยละ 7.04 % 7.04 % 19.72 % 5.63 % 1.41 % 59.15 %

71 : 5 , 5 , 14 , 4 , 1 , 42...7.04 , 7.04 , 19.72 , 5.63 , 1.41 , 59.15 = 29 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85%

Powered By www.thaieducation.net