โรงเรียนบ้านหัวบึง (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 2 3 1 26
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 5.71 % 8.57 % 2.86 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 10 14 1 14 69
ร้อยละ 6.90 % 8.62 % 12.07 % 0.86 % 12.07 % 59.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 3 14 0 4 22
ร้อยละ 12.24 % 6.12 % 28.57 % 0.00 % 8.16 % 44.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 16 14 30 4 19 117
ร้อยละ 8.00 % 7.00 % 15.00 % 2.00 % 9.50 % 58.50 %

151 : 10 , 11 , 16 , 4 , 15 , 95...6.62 , 7.28 , 10.60 , 2.65 , 9.93 , 62.91 = 56 : 37.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50%

Powered By www.thaieducation.net