โรงเรียนบ้านบางเหียน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 9 5 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 16.98 % 9.43 % 0.00 % 1.89 % 71.70 %
ระดับประถมศึกษา
696
จำนวน(คน) 31 32 82 0 2 549
ร้อยละ 4.45 % 4.60 % 11.78 % 0.00 % 0.29 % 78.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 749 คน
จำนวน(คน) 31 41 87 0 3 587
ร้อยละ 4.14 % 5.47 % 11.62 % 0.00 % 0.40 % 78.37 %

749 : 31 , 41 , 87 , 0 , 3 , 587...4.14 , 5.47 , 11.62 , 0.00 , 0.40 , 78.37 = 162 : 21.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 749 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 21.63%

Powered By www.thaieducation.net