โรงเรียนบ้านบางเหียน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 0 9 4 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 17.31 % 7.69 % 0.00 % 1.92 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
696
จำนวน(คน) 33 32 84 0 2 545
ร้อยละ 4.74 % 4.60 % 12.07 % 0.00 % 0.29 % 78.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 748 คน
จำนวน(คน) 33 41 88 0 3 583
ร้อยละ 4.41 % 5.48 % 11.76 % 0.00 % 0.40 % 77.94 %

748 : 33 , 41 , 88 , 0 , 3 , 583...4.41 , 5.48 , 11.76 , 0.00 , 0.40 , 77.94 = 165 : 22.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 748 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 22.06%

Powered By www.thaieducation.net