โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 1 4 2 1 0
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 40.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 6 5 15 3 5 0
ร้อยละ 17.65 % 14.71 % 44.12 % 8.82 % 14.71 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 8 6 19 5 6 0
ร้อยละ 18.18 % 13.64 % 43.18 % 11.36 % 13.64 % 0.00 %

44 : 8 , 6 , 19 , 5 , 6 , 0...18.18 , 13.64 , 43.18 , 11.36 , 13.64 , 0.00 = 44 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net