โรงเรียนบ้านนาทาม (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 0
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 6 5 8 0 2 0
ร้อยละ 28.57 % 23.81 % 38.10 % 0.00 % 9.52 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 23 คน
จำนวน(คน) 7 5 9 0 2 0
ร้อยละ 30.43 % 21.74 % 39.13 % 0.00 % 8.70 % 0.00 %

23 : 7 , 5 , 9 , 0 , 2 , 0...30.43 , 21.74 , 39.13 , 0.00 , 8.70 , 0.00 = 23 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net