โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 10 6 2 6 6 22
ร้อยละ 19.23 % 11.54 % 3.85 % 11.54 % 11.54 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 30 20 19 15 18 114
ร้อยละ 13.89 % 9.26 % 8.80 % 6.94 % 8.33 % 52.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 40 26 21 21 24 136
ร้อยละ 14.93 % 9.70 % 7.84 % 7.84 % 8.96 % 50.75 %

268 : 40 , 26 , 21 , 21 , 24 , 136...14.93 , 9.70 , 7.84 , 7.84 , 8.96 , 50.75 = 132 : 49.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25%

Powered By www.thaieducation.net