โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.57 % 28.57 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 26
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 2 0 29
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 9.76 % 4.88 % 0.00 % 70.73 %

41 : 3 , 3 , 4 , 2 , 0 , 29...7.32 , 7.32 , 9.76 , 4.88 , 0.00 , 70.73 = 12 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net