โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 15
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 4 7 0 0 51
ร้อยละ 7.46 % 5.97 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 9 5 12 0 0 66
ร้อยละ 9.78 % 5.43 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %

92 : 9 , 5 , 12 , 0 , 0 , 66...9.78 , 5.43 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 71.74 = 26 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26%

Powered By www.thaieducation.net