โรงเรียนวัดบางเหลียว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 59
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 90.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 98
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 6.60 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %

65 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 59...1.54 , 0.00 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 90.77 = 6 : 9.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55%

Powered By www.thaieducation.net