โรงเรียนบ้านบางหอย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 6 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 46.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 8 12 0 0 80
ร้อยละ 1.96 % 7.84 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 2 14 12 0 0 87
ร้อยละ 1.74 % 12.17 % 10.43 % 0.00 % 0.00 % 75.65 %

115 : 2 , 14 , 12 , 0 , 0 , 87...1.74 , 12.17 , 10.43 , 0.00 , 0.00 , 75.65 = 28 : 24.35ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35%

Powered By www.thaieducation.net