โรงเรียนวัดเขาต่อ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 5 9 1 0 60
ร้อยละ 1.32 % 6.58 % 11.84 % 1.32 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 18
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 7 19 2 0 94
ร้อยละ 1.61 % 5.65 % 15.32 % 1.61 % 0.00 % 75.81 %

94 : 1 , 6 , 9 , 2 , 0 , 76...1.06 , 6.38 , 9.57 , 2.13 , 0.00 , 80.85 = 18 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19%

Powered By www.thaieducation.net