โรงเรียนวิทยาประชาคม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 9 0 28 0 0 100
ร้อยละ 6.57 % 0.00 % 20.44 % 0.00 % 0.00 % 72.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 25
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 65.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 12 2 36 0 0 125
ร้อยละ 6.86 % 1.14 % 20.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

137 : 9 , 0 , 28 , 0 , 0 , 100...6.57 , 0.00 , 20.44 , 0.00 , 0.00 , 72.99 = 37 : 27.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net