โรงเรียนวิทยาประชาคม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 7 3 26 1 0 96
ร้อยละ 5.26 % 2.26 % 19.55 % 0.75 % 0.00 % 72.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 35
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 3 34 1 0 131
ร้อยละ 4.52 % 1.69 % 19.21 % 0.56 % 0.00 % 74.01 %

133 : 7 , 3 , 26 , 1 , 0 , 96...5.26 , 2.26 , 19.55 , 0.75 , 0.00 , 72.18 = 37 : 27.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99%

Powered By www.thaieducation.net