โรงเรียนนางามวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 13 6 0 4 8
ร้อยละ 13.89 % 36.11 % 16.67 % 0.00 % 11.11 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 10 35 18 4 1 75
ร้อยละ 6.99 % 24.48 % 12.59 % 2.80 % 0.70 % 52.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 15 48 24 4 5 83
ร้อยละ 8.38 % 26.82 % 13.41 % 2.23 % 2.79 % 46.37 %

179 : 15 , 48 , 24 , 4 , 5 , 83...8.38 , 26.82 , 13.41 , 2.23 , 2.79 , 46.37 = 96 : 53.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53.63%

Powered By www.thaieducation.net