โรงเรียนบ้านห้วยฝา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 6
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 9 5 14 3 1 35
ร้อยละ 13.43 % 7.46 % 20.90 % 4.48 % 1.49 % 52.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 11 7 15 4 1 41
ร้อยละ 13.92 % 8.86 % 18.99 % 5.06 % 1.27 % 51.90 %

79 : 11 , 7 , 15 , 4 , 1 , 41...13.92 , 8.86 , 18.99 , 5.06 , 1.27 , 51.90 = 38 : 48.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10%

Powered By www.thaieducation.net