โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 9
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 59
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 28
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 8 5 13 0 0 96
ร้อยละ 6.56 % 4.10 % 10.66 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %

87 : 6 , 4 , 9 , 0 , 0 , 68...6.90 , 4.60 , 10.34 , 0.00 , 0.00 , 78.16 = 19 : 21.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31%

Powered By www.thaieducation.net