โรงเรียนบ้านในยวน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 5
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 35
ร้อยละ 9.80 % 3.92 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 8 3 12 0 0 40
ร้อยละ 12.70 % 4.76 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 63.49 %

63 : 8 , 3 , 12 , 0 , 0 , 40...12.70 , 4.76 , 19.05 , 0.00 , 0.00 , 63.49 = 23 : 36.51ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51%

Powered By www.thaieducation.net