โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 34
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 11 7 15 5 2 197
ร้อยละ 4.64 % 2.95 % 6.33 % 2.11 % 0.84 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 5 1 9 1 0 76
ร้อยละ 5.43 % 1.09 % 9.78 % 1.09 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 17 9 26 6 2 307
ร้อยละ 4.63 % 2.45 % 7.08 % 1.63 % 0.54 % 83.65 %

275 : 12 , 8 , 17 , 5 , 2 , 231...4.36 , 2.91 , 6.18 , 1.82 , 0.73 , 84.00 = 44 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net