โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 3 1 4 0 21
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 3.33 % 13.33 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 8 8 5 10 10 84
ร้อยละ 6.40 % 6.40 % 4.00 % 8.00 % 8.00 % 67.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 9 11 6 14 10 105
ร้อยละ 5.81 % 7.10 % 3.87 % 9.03 % 6.45 % 67.74 %

155 : 9 , 11 , 6 , 14 , 10 , 105...5.81 , 7.10 , 3.87 , 9.03 , 6.45 , 67.74 = 50 : 32.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26%

Powered By www.thaieducation.net