โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 12 9 1 4 4 36
ร้อยละ 18.18 % 13.64 % 1.52 % 6.06 % 6.06 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
294
จำนวน(คน) 23 18 8 23 23 199
ร้อยละ 7.82 % 6.12 % 2.72 % 7.82 % 7.82 % 67.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 35 27 9 27 27 235
ร้อยละ 9.72 % 7.50 % 2.50 % 7.50 % 7.50 % 65.28 %

360 : 35 , 27 , 9 , 27 , 27 , 235...9.72 , 7.50 , 2.50 , 7.50 , 7.50 , 65.28 = 125 : 34.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72%

Powered By www.thaieducation.net