โรงเรียนบ้านบากัน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 52
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 0 3 6 4 0 135
ร้อยละ 0.00 % 2.03 % 4.05 % 2.70 % 0.00 % 91.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 4 16 4 0 65
ร้อยละ 2.20 % 4.40 % 17.58 % 4.40 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 4 8 27 8 0 252
ร้อยละ 1.34 % 2.68 % 9.03 % 2.68 % 0.00 % 84.28 %

208 : 2 , 4 , 11 , 4 , 0 , 187...0.96 , 1.92 , 5.29 , 1.92 , 0.00 , 89.90 = 21 : 10.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72%

Powered By www.thaieducation.net