โรงเรียนบ้านบากัน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 51
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 0 3 6 4 0 138
ร้อยละ 0.00 % 1.99 % 3.97 % 2.65 % 0.00 % 91.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.32 % 0.00 % 0.00 % 94.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 2 4 16 4 0 278
ร้อยละ 0.66 % 1.32 % 5.26 % 1.32 % 0.00 % 91.45 %

210 : 2 , 4 , 11 , 4 , 0 , 189...0.95 , 1.90 , 5.24 , 1.90 , 0.00 , 90.00 = 21 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55%

Powered By www.thaieducation.net