โรงเรียนบ้านบากัน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 3 0 5 5 0 138
ร้อยละ 1.99 % 0.00 % 3.31 % 3.31 % 0.00 % 91.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 1.06 % 5.32 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 3 1 12 5 0 282
ร้อยละ 0.99 % 0.33 % 3.96 % 1.65 % 0.00 % 93.07 %

209 : 3 , 0 , 7 , 5 , 0 , 194...1.44 , 0.00 , 3.35 , 2.39 , 0.00 , 92.82 = 15 : 7.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.93%

Powered By www.thaieducation.net