โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 2 10 2 1 97
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 8.47 % 1.69 % 0.85 % 82.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 7 5 11 2 1 128
ร้อยละ 4.55 % 3.25 % 7.14 % 1.30 % 0.65 % 83.12 %

154 : 7 , 5 , 11 , 2 , 1 , 128...4.55 , 3.25 , 7.14 , 1.30 , 0.65 , 83.12 = 26 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88%

Powered By www.thaieducation.net