โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 3 3 3 0 27
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 4 0 36
ร้อยละ 7.84 % 7.84 % 5.88 % 7.84 % 0.00 % 70.59 %

51 : 4 , 4 , 3 , 4 , 0 , 36...7.84 , 7.84 , 5.88 , 7.84 , 0.00 , 70.59 = 15 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net