โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 7 1 2 2 0 9
ร้อยละ 33.33 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 61
ร้อยละ 2.70 % 1.35 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 82.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 17
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 11 3 13 3 0 87
ร้อยละ 9.40 % 2.56 % 11.11 % 2.56 % 0.00 % 74.36 %

95 : 9 , 2 , 12 , 2 , 0 , 70...9.47 , 2.11 , 12.63 , 2.11 , 0.00 , 73.68 = 25 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64%

Powered By www.thaieducation.net