โรงเรียนบ้านควนโอ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 0 1 6 0 10
ร้อยละ 19.05 % 0.00 % 4.76 % 28.57 % 0.00 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 10 2 5 0 2 53
ร้อยละ 13.89 % 2.78 % 6.94 % 0.00 % 2.78 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 14 2 6 6 2 63
ร้อยละ 15.05 % 2.15 % 6.45 % 6.45 % 2.15 % 67.74 %

93 : 14 , 2 , 6 , 6 , 2 , 63...15.05 , 2.15 , 6.45 , 6.45 , 2.15 , 67.74 = 30 : 32.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26%

Powered By www.thaieducation.net