โรงเรียนนาทันวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 7 4 7 0 0 61
ร้อยละ 8.86 % 5.06 % 8.86 % 0.00 % 0.00 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 43
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 10 8 14 0 0 127
ร้อยละ 6.29 % 5.03 % 8.81 % 0.00 % 0.00 % 79.87 %

106 : 7 , 7 , 8 , 0 , 0 , 84...6.60 , 6.60 , 7.55 , 0.00 , 0.00 , 79.25 = 22 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net