โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 19
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 5 16 9 10 13 134
ร้อยละ 2.67 % 8.56 % 4.81 % 5.35 % 6.95 % 71.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 6 17 11 11 14 153
ร้อยละ 2.83 % 8.02 % 5.19 % 5.19 % 6.60 % 72.17 %

212 : 6 , 17 , 11 , 11 , 14 , 153...2.83 , 8.02 , 5.19 , 5.19 , 6.60 , 72.17 = 59 : 27.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83%

Powered By www.thaieducation.net