โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 30.77 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 11 16 14 0 0 6
ร้อยละ 23.40 % 34.04 % 29.79 % 0.00 % 0.00 % 12.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 7 2 2 0 0 3
ร้อยละ 50.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 21.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 18 22 18 0 0 16
ร้อยละ 24.32 % 29.73 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 21.62 %

60 : 11 , 20 , 16 , 0 , 0 , 13...18.33 , 33.33 , 26.67 , 0.00 , 0.00 , 21.67 = 47 : 78.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38%

Powered By www.thaieducation.net