โรงเรียนบ้านดินจี่ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 18 12 2 2 1 52
ร้อยละ 20.69 % 13.79 % 2.30 % 2.30 % 1.15 % 59.77 %
ระดับประถมศึกษา
272
จำนวน(คน) 63 9 16 4 0 180
ร้อยละ 23.16 % 3.31 % 5.88 % 1.47 % 0.00 % 66.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 15 3 12 0 1 115
ร้อยละ 10.27 % 2.05 % 8.22 % 0.00 % 0.68 % 78.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 96 24 30 6 2 347
ร้อยละ 19.01 % 4.75 % 5.94 % 1.19 % 0.40 % 68.71 %

359 : 81 , 21 , 18 , 6 , 1 , 232...22.56 , 5.85 , 5.01 , 1.67 , 0.28 , 64.62 = 127 : 35.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net