โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 2 2 3 14
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 7.69 % 7.69 % 11.54 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 10 10 6 3 8 64
ร้อยละ 9.90 % 9.90 % 5.94 % 2.97 % 7.92 % 63.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 4 2 4 2 39
ร้อยละ 7.27 % 7.27 % 3.64 % 7.27 % 3.64 % 70.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 18 15 10 9 13 117
ร้อยละ 9.89 % 8.24 % 5.49 % 4.95 % 7.14 % 64.29 %

127 : 14 , 11 , 8 , 5 , 11 , 78...11.02 , 8.66 , 6.30 , 3.94 , 8.66 , 61.42 = 49 : 38.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net