โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 4 1 0 25
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 11.11 % 2.78 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 20 5 14 2 0 136
ร้อยละ 11.30 % 2.82 % 7.91 % 1.13 % 0.00 % 76.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 52
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 6.90 % 1.72 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 22 10 22 4 0 213
ร้อยละ 8.12 % 3.69 % 8.12 % 1.48 % 0.00 % 78.60 %

213 : 22 , 9 , 18 , 3 , 0 , 161...10.33 , 4.23 , 8.45 , 1.41 , 0.00 , 75.59 = 52 : 24.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40%

Powered By www.thaieducation.net