โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 26
ร้อยละ 3.13 % 9.38 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 6 5 0 3 36
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 9.62 % 0.00 % 5.77 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 3 9 7 0 3 62
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 8.33 % 0.00 % 3.57 % 73.81 %

84 : 3 , 9 , 7 , 0 , 3 , 62...3.57 , 10.71 , 8.33 , 0.00 , 3.57 , 73.81 = 22 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net