โรงเรียนบ้านโพนสวาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 1 0 2 10
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 14.29 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 41
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 7 1 9 0 2 70
ร้อยละ 7.87 % 1.12 % 10.11 % 0.00 % 2.25 % 78.65 %

65 : 6 , 0 , 6 , 0 , 2 , 51...9.23 , 0.00 , 9.23 , 0.00 , 3.08 , 78.46 = 14 : 21.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.35%

Powered By www.thaieducation.net