โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 8
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 4 3 10 1 0 188
ร้อยละ 1.94 % 1.46 % 4.85 % 0.49 % 0.00 % 91.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 11 2 0 42
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 19.64 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 6 4 22 4 0 238
ร้อยละ 2.19 % 1.46 % 8.03 % 1.46 % 0.00 % 86.86 %

218 : 5 , 4 , 11 , 2 , 0 , 196...2.29 , 1.83 , 5.05 , 0.92 , 0.00 , 89.91 = 22 : 10.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14%

Powered By www.thaieducation.net