โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 25
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 5 3 5 1 2 60
ร้อยละ 6.58 % 3.95 % 6.58 % 1.32 % 2.63 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 8 4 6 1 2 85
ร้อยละ 7.55 % 3.77 % 5.66 % 0.94 % 1.89 % 80.19 %

106 : 8 , 4 , 6 , 1 , 2 , 85...7.55 , 3.77 , 5.66 , 0.94 , 1.89 , 80.19 = 21 : 19.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81%

Powered By www.thaieducation.net