โรงเรียนอ่าวลึก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 4 5 2 0 4 62
ร้อยละ 5.19 % 6.49 % 2.60 % 0.00 % 5.19 % 80.52 %
ระดับประถมศึกษา
553
จำนวน(คน) 29 50 111 0 40 323
ร้อยละ 5.24 % 9.04 % 20.07 % 0.00 % 7.23 % 58.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 33 55 113 0 44 385
ร้อยละ 5.24 % 8.73 % 17.94 % 0.00 % 6.98 % 61.11 %

630 : 33 , 55 , 113 , 0 , 44 , 385...5.24 , 8.73 , 17.94 , 0.00 , 6.98 , 61.11 = 245 : 38.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 245 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89%

Powered By www.thaieducation.net